Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

VİDEOKLİNİK KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 : TARAFLAR


İşbu sözleşme;

Bir tarafta

Eskiçeşme Mahallesi Caferpaşa Caddesi No:22/2 Bodrum/Muğla adresinde mukim Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi

ile diğer tarafta

VideoKlinik uygulamasına Kullanıcı olarak kaydı yapılan/yapan gerçek kişi arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imza altına alınmıştır.


MADDE 2 : KISALTMALAR

İşbu sözleşmede geçen

 1. “Dijital Garaj” tabiri Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi’ni

 2. “Kullanıcı” tabiri Videoklinik uygulamalarına üye olarak kayıt yaptıran ve Sağlık Kurumu’ndan aldığı sesli ve/veya hem görüntülü hem sesli online randevuları Videoklinik üzerinden gerçekleştirmek isteyen gerçek kişileri 

 3. “Sağlık Kurumu” tabiri Kullanıcı’nın online görüşme hizmeti almak için müracaat ettiği ve aracılığı ile VideoKlinik uygulaması üzerinde Kullanıcı kaydı yapılıp randevu oluşturulan Sağlık Kurumunu

 4. “Videoklinik” ve/veya “Videoklinik Uygulaması” tabiri Dijital Garaj tarafından

başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin imkan verdiği her türlü interaktif uygulamalar, interaktif platformlar aracılığı ile sesli veya hem görüntülü hem sesli olarak görüşme hizmetleri başta olmak üzere hasta ile hekimi bir  araya getirecek her türlü hizmetin sunulabileceği uygulamaları 

 1. “Hekim” ve/veya “Doktor” tabiri Sağlık Kurumu tarafından Videoklinik uygulamasında tanımlanmış olan ve Videoklinik’i kullanacak ve Kullanıcı ile online görüşme yapacak olan Doktor ve/veya Hekimi

 2. “Online Ödeme Sistemi” ve/veya “Online Ödeme Paneli” tabiri VideoKlinik üzerinden verilen Online Görüşme Hizmeti’ne ilişkin Sağlık Kurumu tarafından bildirilmiş ücretin Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu’nun temsilcisi olarak, online ödemeyi destekleyen herhangi bir ödeme yöntemi kullanılmak sureti ile Kullanıcı’dan tahsil edilmesini sağlayan sistemi

 3. “Online Görüşme Hizmeti” tabiri 

 • Sağlık Kurumu’nun herhangi bir yöntem ile hastalara verdiği görüntülü doktor/hekim randevu hizmetini Kullanıcı’dan alınacak ücret bilgisi ile birlikte Dijital Garaj’a VideoKlinik sistemi üzerinden iletmesi 

 • Kullanıcı’nın VideoKlinik aracılığı ile randevularını görmesi ve randevu için Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapması üzerine, en fazla 15 dakika ile sınırlı olacak şekilde randevu saati geldiğinde Doktor tarafından görüşmenin başlatılması şeklinde işleyecek olan Dijital Garaj tarafından sunulan hizmeti 

 1. “Danışman Görüşme Hizmeti” tabiri Kullanıcı tarafından danışmanlık istenen konuya uygun herhangi bir branşta VideoKlinik sisteminde mevcut danışman hekimlerden online danışmanlık hizmeti alınmasını 

 2. “Taraf” tabiri Dijital Garaj ve Kullanıcı’yı ayrı ayrı

 3. “Taraflar” tabiri Dijital Garaj ve Kullanıcı'yı birlikte kısaca

ifade etmek üzere kullanılacaktır.


MADDE 3 : AMAÇ


İşbu sözleşmenin amacını Dijital Garaj tarafından yönetilmekte olan VideoKlinik uygulaması üzerinden Sağlık Kurumu tarafından Kullanıcılara herhangi bir yöntem ile verilmiş ve VideoKlinik uygulamasına işlenmiş online görüşme hizmeti kullanılmak sureti ile gerçekleştirilecek olan randevuya ve işbu sözleşmede düzenlenen sair hususlara ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi teşkil etmektedir.


MADDE 4 : KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulamasına kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, telefon nuamrası, e-mail adresi, iletişim adresi vb. bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu, bu veriler kullanılmak sureti ile kendisi ile iletişime geçilebileceğini, verdiği bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması nedeni ile randevu saatinde online görüşme hizmetinin gerçekleştirilememesi nedeni ile Dijital Garaj’ın herhagi bir sorumluluğunun mevcut olmadığını, söz konusu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde VideoKlinik uygulamasını sorunsuz kullanmaya devam edebilmesi için gerekli güncellemeleri gerçekleştireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 


 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulamasını kullanabilmek için 18 yaşından büyük olması gerektiğini bildiğini ve kullanıcı kaydı oluştururken 18 yaşından büyük olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 


 1. Kullanıcı tarafından VideoKlinik uygulaması üzerinden birden fazla hesap açılabilmesi mümkün değildir. Kullanıcı velisi/vasisi olduğu kişi adına kayıt oluşturmak istemesi durumunda bu hususu önceden Dijital Garaj’a ve Sağlık Kurumu’na bildirerek bu konuda talep edilecek ıslak imzalı belgeleri Dijital Garaj ve Sağlık Kurumu’na ulaştırmak zorundadır.

 

 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulaması üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin olarak yapacağı yorum ve/veya ileteceği görüşlerin kendine ait olduğu, kendi kişisel görüşleri olduğunu, ve kendisini bağladığını bu görüş ve düşüncelerin VideoKlinik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını, bu görüş ve düşünceler neden ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüş ve düşünceler nedeni ile Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulaması üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin olarak yapacağı yorum ve/veya ileteceği görüşlerin Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu ile paylaşılabileceğini, bu hususa VideoKlinik uygulamasına Kullanıcı kaydının yapılması ile onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı kendisine VideoKlinik uygulamasına kayıt olurken verilen kullanıcı adı ve şifresini (veya daha sonra kendi isteği ile değiştirdiği kullanıcı adı ve şifresini) özenli bir şekilde saklayacağını ve üçüncü kişilerin eline geçmesine engel olacağını; söz konusu kullanıcı adı ve şifre kullanılmak sureti ile gerçekleştirilen her türlü işlemin kendisi tarafından yapılmış olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, 

 • Dijital Garaj’ın VideoKlinik uygulaması ile gerçekleştirilen “Online Görüşme Hizmeti” ve/veya “Danışman Görüşme Hizmetinin” içeriğini kontol etme yükümlülüğünün bulunmadığını, 

 • Dijital Garaj’in doktor/hekimlerin uygulamalarına müdahale hakkının mevcut olmadığını, 

 • muayene süreci olarak kabul edilemeyeceğini, 

 • acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna müracaat etmesi gerektiğini, 

 • hekim/doktor tarafından görüşme esnasında detaylı tetkikler veya detaylı muayene için Sağlık Kurumu’na gelmesinin söylenebileceği ve tedavisinin online olarak değil Sağlık Kurumu’na bizzat giderek gerçekleştirilmesinin gerekebileceğini, 

 • online görüşme hizmetinde veya danışman görüşme hizmetinde sadece bir ön bilgilendirme yapılabileceğini,

 • Hakim/doktor tarafından gerçekleştirilen “Online Görüşme Hizmeti” veya “Danışman Görüşme Hizmeti” neticesinde yapılan öneri ve tavsiyelerin iyileşme veya tedavi garantisi anlamına gelmediğini 

beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, VideoKlinik uygulaması ile Dijital Garaj’a ilettiği tetkik vb. evraklarının Sağlık Kurumu ile paylaşıldıktan sonra, doktor/hekim tarafından incelenmesi sonucunda online görüşme hizmetinin reddedilerek ödemenin Sağlık Kurumu tarafından kendisine iade edilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 


 1. Kullanıcı “Online Görüşme Hizmeti”nin randevu saatinde GSM numarasına gönderilecek bir mesaj ile iler iletilen linki tıklaması ile başlayacağını, görüşme mahremiyetinin sağlanabilmesi için görüşme başladığında sessiz bir ortamda olmayı ve etrafında aile yakını da olsa üçüncü kişilerin bulunmasına müsaade etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı “Online Görüşme Hizmeti” sağlanırken 

 • Dijital Garaj tarafından bu görüşmenin görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alındığını bildiğini,

 • Söz konusu kayıtların Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu ile paylaşılarak kendi serverlarında saklanacağını ve Sağlık Kurumu’na iletileceğini bildiğini

 • Dijital Garaj ile VideoKlinik uygulaması üzerindne veya herhangi bir surette paylaşmış olduğu sağlık verilerinin, belgelerinin Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu ile paylaşılabileceğini, 

 • Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmetiniz kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm verilerin Dijital Garaj tarafından güvenli sunucularda saklanarak Sağlık Kurumu ile paylaşılabileceğini,

 • Söz konusu kayıt, belge, not ve diğer tüm verilerin Sağlık Kurumu’na iletilmesi ile Dijital Garaj’ın kayıtları saklama yükümlülüğünün ortadan kalktığını,

 • Bu durumlara kullanıcı kaydının yapılması ve bu sözleşmeyi onaylamak sureti ile müsaade ettiğini,

beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı Dijital Garaj tarafından VideoKlinik uygulamasının kullanılabilmesi için SMS, mail vb. yollarla çeşitli hatırlatmaların gönderilebileceğini, aynı zamanda kişisel verileri kullanılmak sureti ile pazarlama vb. amaçlarla da kendisi ile iletişime geçilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  


 1. Kullanıcı “Online Ödeme Sistemi”nde kullanacağı kredi kartı vb. ödeme vasıtalarının kendisi adına olduğunu, başkasına ait kredi kartı vb. ödeme vasıtası bilgilerini ilgilinin açık rızası olmaksızın kullanmayacağını, aksi takdirde her tülrü cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu yükümlülüğe uygun hareket edip etmediğinin Dijital Garaj tarafından kontrol edilme yükümlülüğünün bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulamasının Dijital Garaj tarafından yenilenebileceğini, güncellenebileceğini, bu durumlarda en iyi hizmeti alabilmek için uygulamanın en güncel sürümünün akıllı telefonu vb. platformlara yüklemesi, gerken güncellemeleri yapması gerektiğini, aksi takdirde Dijital Garaj’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı kendisinden kaynaklanmayan teknolojik nedenler ile Online Görüşme Hizmeti’nin kesintiye uğraması veya kesintisiz gerçekleşememesi durumunda doktor/hekim tarafından görüşmenin sonlandırılabileceğini, ve kendisine doktor/hekimin müsaitlik durumuna göre Sağlık Kurumu tarafından yeni bir randevu oluşturulacağını, bu nedenle gerek Dijital Garaj’dan gerekse Sağlık Kurumu’ndan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmesi talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı görüşme esnasında hekim/doktora karşı herhangi bir şekilde ahlaka mugayir davranışlar sergilemeyeceğini, hakaret, tehdit vb. davranışlarda bulunmayacağını aksi takdirde hekim/doktor tarafından görülmenin derhal sonlandırılabileceğini ve herhangi bir şekilde ücret iadesi talebinde bulunamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu nedenlerle doktor/hekim kanuni yollara müracaat edebilecek olup Dijital Garaj herhangi bir makam tarafından talep edilmesi durumunda görüntü kayıtlarını paylaşabilecektir.


 1. Online görüşme esnasında Kullanıcı tarafından herhangi bir haklı neden gösterilerek online görüşmenin sonlandırılmak istenmesi durumunda, online görüşme hekim/doktor tarafından sonlandırılabilecektir. Kullanıcı tarafından gösterilen sebebin haklı olup olmadığı görüşmeyi yapan doktor/hekim tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı’nın haklı görülerek görüşmenin sonlandırılması halinde Kullanıcı’ya görüşmeyi gerçekleştiren hekim/doktorun müsaitlik durumuna göre yeni bir randevu Sağlık Kurumu tarafından tanımlanacaktır. Görüşmeyi gerçekleştiren hekim/doktorun Kullanıcı’nın gösterdiği sebebi haklı görmeyip görüşmeye devam etmek istemesi durumunda Kullanıcı tarafından yine de görüşme sonlandırılır ise Kullanıcı online görüntülü görüşmenin yenilenmesini ve/veya ücretinin iadesini talep edebilmesi mümkün olmayacaktır.


 1. Kullanıcı tarafından VideoKlinik uygulaması üzerinden oluşturulan randevudan randevu tarih ve saatinden 24 saat öncesine kadar vazgeçme hakkına sahip olup bu saatten sonra yapacağı iptal talepleri Dijital Garaj tarafından değerlendirilemeyecek, hizmet ifa edilmiş sayılacak ve Kullanıcı’nın ödediği herhangi bir bedel mevcut ise kendisine iade edilmeyecektir.


 1. Kullanıcı kayıt işlemi esnasında vermiş olduğu iletişim adresinin tebligata yarar adresi olduğunu, bu adreste meydana gelecek değişiklikleri en geç değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 3 gün içinde Dijital Garaj’a bildireceğini, bildirmediği takdirde Dijital Garaj tarafından bilinen en son adresine gönderilecek tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı Dijital Garaj’ın VideoKlinik uygulamasının içeriğini dilediği zaman değiştirme, sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı iş bu sözleşmeyi onaylamakla  Djital Garaj’ın, bildirdiği elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonu/telefonlarına bilgilendirme SMS’leri veya e-postalar gönderme yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı gerek işbu sözleşme hükümlerine gerekse ilgili Sağlık Kurumu’nun mesafeli satış sözleşmesine (ki Kullanıcı kaydı esnasında Kullanıcı tarfından onaylanmıştır) uygun olarak hareket etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 5 : DİJİTAL GARAJ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 1. Dijital Garaj gerçekleştirilen online görüşme hizmeti sonrasında Kullanıcı tarafından yapılan ve kendisine iletilen yazılı mesajları Sağlık Kurumu ile admin paneli üzerinden paylaşacaktır. Böylelikle Sağlık Kurumu isterse gelen yorumlar doğrultusunda vermiş olduğu hizmetin daha kaliteli hale gelebilmesi için hekim/doktorlarını uyaracak, gerekli değişiklikleri sağlayabilecektir. 


 1. Dijital Garaj işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde VideoKlinik uygulaması üzerinden Sağlık Kurumu tarafından tanımlanmış hekim/doktorların yine Sağlık Kurumu tarafından tanımlanmış randevu saatinde Kullanıcı ile görüşmesini sağlamayı hedeflemektedir.


 1. Dijital Garaj zaman zaman teknolojik gelişmeler vb. nedenler ile VideoKlinik uygulaması ve/veya serverları üzerinde bakım ve/veya yenileme çalışması yapabilecektir. Bu nedenlerle online görüşme hizmetinde veya VideoKlinik uygulamasında meydana gelecek kesintiler nedeni ile Dijital Garaj’a herhangi bir sorumluluk yüklenebilmesi mümkün değildir.


 1. Dijital Garaj'ın, VideoKlinik üzerinden verilen Online Görüşme Hizmeti’ne ilişkin içerikleri kontrol etme ve meri mevzuattan kaynaklanan ihbar yükümlülüğü bulunmamaktadır. Meri mevzuattan kaynaklanan ihbar yükümlülüğü Sağlık Kurumu’na aittir. 


MADDE 6 : MALİ HÜKÜMLER


Kullanıcı VideoKlinik uygulamasına üye olmak sureti ile Sağlık Kurumu tarafından daha önce Dijital Garaj’a bildirilmiş olan “Online Görüşme Hizmeti” bedelini veya “Danışman Görüşme Hizmeti” bedeli olarak Dijital Garaj tarafından belirlenmiş olan ücreti “Online Ödeme Sistemi” ile ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


Kullanıcı herhangi bir nedenle “Online Ödeme Sistemi” üzerinden ödemiş olduğu bedelin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmesi durumunda işbu iade konusunda Dijital Graj’ın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını, iade konusunda muhatabının Sağlık Kurumu olduğunu, iade konusunda Sağlık Kurumu’nun karar vereceği, Dijital Garaj’ın sadece Sağlık Kurumu tarafından verilecek cevabı iletmekle yükümlü olduğunu, bu hali ile Dijital Garaj’ın Dijital Garaj’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


Kullanıcı Danışman Görüşme Hizmeti’nin verileceği randevu saatinde hazır olmadığı, kendisine gönderilen linke tıklayarak hizmeti almaya başlamadığı veya internet hızı vb. nedenlerle hizmeti alamadığı veya gerektiği gibi alamadığı ve bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebeple hizmeti alamaması durumunda Dijital Garaj’dan ücret iadesi talebinde bulunamayacağı gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir maddi talepte bulunamayacaktır.  


MADDE 7 : KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


 1. Kullanıcı, VideoKlinik uygulaması üzerinden Dijital Garaj ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin gerek işbu sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi gerekse Sağlık Kurumu’nun mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması amacı ile Dijital Garaj tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.videoklinik.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğini, saklayabileceğini, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  


 1. Kullanıcı, her ne nam altında anılırsa anılsın herhangi bir yöntem kullanarak gerçekleştirilen online görüşmeleri kayıt altına almayacağını, üçüncü şahıslar tarafından kayıt altına alınmasına müsaade etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı zamanda VideoKlinik uygulaması üzerinden online görüşmeyi gerçekleştirdiği akıllı telefona ilişkin üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanarak kişisel verilerine erişilmesine veya görüşmenin kayıt altına alınmasına engel olucu her türlü teknik tedbiri alacağını beyan kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile Kullanıcı kendi kişisel telefonunun güvenliğini bizzat sağlamak zorundadır.  


 1. Kullanıcı gerek VideoKlinik uygulamasına üye olurken gerekse VideoKlinik uygulamasını kullanırken vermiş olduğu, teslim etmiş olduğu, bildirdiği her türlü kişisel verisinin Dijital Garaj tarafından meri mevzuatın tanımladığı, izin verdiği şekillerde veya gerekli olduğu durumlarda işlenebileceğini, üçüncü şahıslarla ve Sağlık Kurumu ile paylaşılabileceğini, gerektiğinde yurtdışına aktarılabileceğini, bu hususlara açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, özel nitelikli kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun oalrak Dijital Garaj tarafından işlenmesi, Sağlık Kurumu’na aktarılması, yedinde saklanması, gerektiğinde anonim hale getirilmesi gibi hususlara açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, VideoKlinik uygulamasını kullanırken randevu saatinde doktor/hekim ile yaptığı görüşmenin kaydedildiğini bildiğini, söz konusu kaydın yapılmasına, Dijital Garaj serverlarında saklanmasına, Sağlık Kurumu’na iletilmesine, gerektiğinde anonim hale getirilmesine açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, VideoKlinik uygulamasını kullaneırken ve/veya uygulamayı kullanmadan önce, randevu saatinde ve/veya randevu zaatinden önce VideoKlinik uygulaması üzerinden yüklediği özel nitelikli kişisel verilerine, diğer her tülrü kişisel verilerine ilişkin olarak söz konusu verilerin Dijital Garaj serverlarında saklanmasına, Sağlık Kurumu’na iletilmesine, gerektiğinde anonim hale getirilmesine açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı VideoKlinik uygulamasına kayıt yaptırken www.videoklinik.com ve www.dijitalgaraj.com internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası

 • Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası

 • Ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri

okuyarak anladığını ve bu metinlerde yer alan hususların Dijital Garaj tarafından yerine getirilmesine açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, gerek özel nitelikli kişisel verilerinin gerekse diğer kişisel verilerinin verilerinin gerek Sağlık Kurumu gerekse Dijital Garaj tarafından anonimleştirilmek sureti ile bilimsel çalışmalarda, akademik makalelerde ve diğer hastaların tedavisinde (örneğin hastalığın seyrinin diğer hekim ve doktorlar tarafından da bilinmesinin sağlanması vb.), istatistiksel çalışmalarda vb. alanlarda kullanılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere her türlü kişisel verisinin kanuni zorunluluklar ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde gerek Sağlık Kurumu gerekse Dijital Garaj tarafından açıklanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, Dijital Garaj’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olması nedeni ile özel nitelikli kişisel verilerinin Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu’na aktarılması sonrasında Dijital Garaj’ın Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının sona erdiğini bu hususa önceden açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 8 : FESİH


İşbu sözleşme Kullanıcı’nın kullanıcı kaydının Dijital Garaj ve/veya Kullanıcı tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu sözleşme herhangi bir nedenle iptal edilmiş olsa dahi sözleşmenin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümleri geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 MADDE 9 : HESABIN KAPATILMASI VEYA ASKIYA ALINMASI


Kullanıcı tarafından Dijital Garaj’a [email protected] mail adresine mail göndermek sureti ile Dijital Garaj’ı bilgilendirerek VideoKlinik hesabının kapatılmasını ve/veya askıya alınmasını talep edebilmesi mümkündür. 


Söz konusu talebin Dijital Garaj tarafından alınması sonrasında Kulanıcı’nın hesabı talebine göre Dijital Garaj tarafından kapatılacak veya askıya alınacaktır.


Bu durumda Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda hesabının kapatıldığı veya askıya alındığı tarihten sonraki tarihlere denk gelen ve daha önceden oluşturulmuş randevulara ilişkin “Online Görüşme Hizmeti” ve/veya “Danışman Görüşme Hizmeti” verilmiş olarak kabul edilecek  ve Kullanıcı’ya herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.


MADDE 10 : MÜCBİR SEBEPLER


Dijital Garaj’ın işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici haller, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi haller başta olmak üzere kanunen mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin meydana gelmesi durumunda Dijital Garaj’ın işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.


MADDE 11 : SON HÜKÜMLER


 1. Kullanıcı iş bu sözleşmede yer alan hükümlerin Dijital Garaj tarafından önceden Kullanıcı’ya bildirilme şartı söz konusu olmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ve yapılan değişikliğin yayınladığı tarih itibari ile kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin mahkeme kararı, idari uygulama vb. nedenlerle geçersiz hale gelmesi durumunda iş bu geçersizlik taraflardan birinin edimlerini katlanılması beklenilmeyecek derecede ağırlaştırmıyor veya taraflardan birinin edimini karşılıksız bırakmıyor başka bir ifade ile sözleşmedeki edimler arası denge aşırı derece bozulmuyor ise sözleşmenin diğer hükümleri iş bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. 


 1. Taraflar iş bu sözleşme veya eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik vb. düzenlemelerin ilgili hükümlerinin uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Kullanıcı, Dijital Garaj ve Sağlık Kurumu kayıtlarının işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda yegane delil olarak kabul edileceğini ve işbu düzenlemenin yürürlükteki usul kanunu anlamında delil sözleşmesi teşkil ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların halli noktasında Bakırköy mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


 1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkı kullanmaması o hakkı kullanmaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır.


MADDE 12 : YÜRÜRLÜK


Kullanıcı tarafından işbu sözleşmenin onaylanarak Kullanıcı kaydının yapılması ve/veya işbu sözleşmenin onaylanarak daha önceden oluşturulmuş Kullanıcı kaydına ilişkin işlemlerin başlatılması halinde işbu sözleşmede yazan tüm hükümlerin Kullanıcı tarafından okunup anlaşılarak, kabul edilerek onaylandığı kabul edilecektir. 


İşbu sözleşme Kullanıcı’nın sözleşme metnini onaylaması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.


footer shape