Açık Rıza Onayı

Açık Rıza Onayı

VİDEOKLİNİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA ONAYI 

Dijital Garaj Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi’nin (Bundan böyle şirket, Dijital Garaj ve/veya VIDEOKLINIK olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla gerek VideoKlinik uygulaması aracılığı ile gerekse sair herhangi bir elektronik veya elektronik olmayan, basılı ve/veya sözlü her türlü yöntemle hakkımda toplayacağı/topladığı kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin https://videoklinik.com/f/enlight adresinde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum. 


Bu bağlamda VIDEOKLİNIK tarafından 

 • Akıllı Telefon uygulaması üzerinden ve/veya Sağlık Kurumu çağrı merkezi aracılığı ile Dijital Garaj ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin 

  • gerek kullanıcı sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi 

  • gerek Sağlık Kurumu’nun mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması

  • gerekse VideoKlinik uygulamasının amacının gerçekleştirilebilmesi

amaçları ile Dijital Garaj tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.videoklinik.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğine, saklayabileceğine, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine,

 • VideoKlinik uygulaması üzerinden hekim/doktor ile gerçekleştirmiş olduğum online görüşmenin Dijital Garaj tarafından kayıt altına alınarak mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu ve hekim/doktor ile paylaşılmasına, sair yollar ile işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla paylaşılmasına,

 • VideoKlinik uygulaması üzerinden ve sair yöntemlerle Dijital Garaj’a iletmiş olduğum sağlık ve cinsel hayat verilerimde dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel veri sıfatına sahip olan her türlü kişisel verimin Dijital Garaj tarafından kayıt altına alınarak mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu ve doktor/hekim ile paylaşılmasına, sair yollar ile işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla paylaşılmasına,

 • Özel nitelikli kişisel verilerimde dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği şekil ve şartlarla yurtdışına aktarılmasına,

 • Kişisel verilerimin pazarlama vb. amaçlarla VideoKlinik tarafından kullanılmasına, gerektiğinde her türlü kişisel verimin kimlikten arındırılarak anonim hale getirilmek sureti ile akademik çalışmalar, istatistiksel çalışmalar, finansal çalışmalar vb. ortamlarda kullanılmasına

 • Özel nitelikli kişisel verilerimde dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin kanuni zorunluluklar ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde gerek Sağlık Kurumu gerekse Dijital Garaj tarafından açıklanabileceğine

 • Dijital Garaj’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olması nedeni ile özel nitelikli kişisel verilerinin Dijital Garaj tarafından Sağlık Kurumu’na aktarılması sonrasında Dijital Garaj’ın Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının sona erdiğine

 • www.videoklinik.com ve www.dijitalgaraj.com internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası

 • Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası

 • Ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri

okuyarak anladığını ve bu metinlerde yer alan hususların Dijital Garaj tarafından yerine getirilmesine

muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 


Yukarıda mevcut yazıyı ve aydınlatma metnini okudum anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle ONAY VERİYORUM.

footer shape